Alphabet - Numbers

 

 

Greek Latvian
Letter Name Letter Name
A, a a
Α α alpha ?, ? garais ?
Β β beta B, b b?
Γ γ gamma C, c c?
Δ δ delta ?, ? ??
Ε ε epsilon D, d d?
Ζ ζ zeta E, e e
Η η eta ?, ? garais ?
Θ θ theta F, f ef
Ι ι iota G, g g?
Κ κ kappa ?, ? ??
Λ λ lambda H, h h?
Μ μ mu I, i i
Ν ν nu ?, ? garais ?
Ξ ξ xi J, j j?
Ο ο omicron K, k k?
Π π pi ?, ? ??
Ρ ρ rho L, l el
Σ σς[7] sigma ?, ? e?
Τ τ tau M, m em
Υ υ upsilon N, n en
Φ φ phi ?, ? e?
Χ χ chi O o o
Ψ ψ psi P, p p?
Ω ω omega R, r er
S, s es
?, ? e?
T, t t?
U, u u
?, ? garais ?
V, v v?
Z, z z?
?, ? ??

 

English

Greek Phrase

Pronunciation

Latvian Phrase

Pronunciation

one

ένα

E?na

viens

Vie?ns

two

thio

Thi?o

divi

divi

three

tria

Tri?a

tr?s

Tr??s

four

tesera

Te?sera

?etri

?e?tri

five

pente

Pen?te

pieci

Pie?ci

six

exi

E?xi

se?i

Se??i

seven

efta

Efta?

septi?i

Se?pti?i

eight

ohto

Ohto?

asto?i

asto?i

nine

enaia

Enaia?

devi?i

De?vi?i

ten

theka

The?ka

desmit

De?smit

eleven

edeka

Ede?ka

vienpadsmit

Vien?padsmit

twelve

thotheka

Thothe?ka

divpadsmit

Div?padsmit

thirteen

Theka tria

The?ka tri?a

tr?spadsmit

Tr?s?padsmit

fourteen

Theka tesera

The?ka te?sera

?etrpadsmit

?etr?padsmit

fifteen

Theka pente    

Thekapente

piecpadsmit

piecpadsmit

Sixteen

se?padsmit

se?padsmit

seventeen

septi?padsmit

septi?padsmit

eighteen

asto?padsmit

asto?padsmit

nineteen

devi?padsmit

devi?padsmit

twenty

divdesmit

divdesmit

Twenty one

Divdesmitviens

Divdesmitviens

Twenty...

Divdesmit...

Divdesmit...

thirty

tr?sdesmit

tr?sdesmit

Thirty one

Tr?sdesmit viens

Tr?sdesmit viens

Forty

?etrdesmit

?etrdesmit

fifty

piecdesmit

piecdesmit

Fifty one

Piecdesmit viens

Piecdesmit viens

sixty

se?desmit

se?desmit

Seventy

septi?desmit

septi?desmit

eighty

asto?desmit

asto?desmit

ninety

devi?desmit

devi?desmit

One hundred

simts

simts

Two hundred

Divi simti

Divi simti

Three hundred

Tr?s simti

Tr?s simti

Four hundred

?etri simti

?etri simti

Five hundred

Pieci simti

Pieci simti

Six hundred

Se?i simti

Se?i simti

Seven hundred

Septi?i simti

Septi?i simti

Eight hundred

Asto?i simti

Asto?i simti

Nine hundred

Devi?i simti

Devi?i simti

One thousand

Viens t?kstotis

Viens t?kstotis

One million

Viens miljons

Viens miljons